Asansör Son Kontrol Eğitimi

Anasayfa » Asansör Son Kontrol Eğitimi

Eğitim faaliyeti, en az maliyetli iyileştirme faaliyetlerinden birisidir. İşletmeler, her seviyesinde çalışan insanlar için eğitim programları planlamalı ve etkin bir şekilde bu eğitimleri almalarını sağlamalıdır. CEMKA Mühendislik, eğitimler yoluyla tüm sistemlerin etkin olarak uygulanmasını sağlamak, personel gelişimine katkıda bulunmak ve bilinci arttırmak amacıyla, yönetim sistemleri konusunda Baş Denetçi Eğitimi ve Temel Bilgilendirme Eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Cemka Mühendislik ve Belgelendirme Hizmetleri, Elektrikli Asansör Son Kontrol Eğitimi düzenledi. Kaya Prestij Otel’de verilmiş olan eğitim 2 gün sürdü ve düzenlenen eğitim sonunda sertifika verildi.

Bu eğitim; Asansör Yönetmeliği kapsamında işletmelere alınacak asansörlerin standartlarının yükseltilmesi ve asansör firmaları bünyesinde çalışan ara teknik elemanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan 5 günlük eğitimdir. Eğitim Asansör Yönetmeliğinin ek 6. maddesine göre düzenlenir.

cemka eğitim asansör son kontrol

 

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) / EK-5 (ASANSÖRÜN SON MUAYENESİ)

1. Son muayene, AB tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek-1’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan onaylı kalite sistemine göre tasarlanan ve monte edilen asansörün, onaylanmış kuruluş tarafından onaylandığı ve belgelendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

 

2.Asansör monte edenin sorumlulukları

Asansör monte eden, asansörün, Ek-1’de yer alan uygulanabilir temek sağlık ve güvenlik gereklerine ve aşağıda belirtilen hususlardan en az birine uygun olacak şekilde gerekli tüm önlemleri alır:

a) AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tip,
b)Ek-XI’e uygun bir şekilde tasarlanan ve kalite sistemine göre monte edilen asansörün ve tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tümüyle uygun olmaması durumunda AB tasarım inceleme belgesine uygun şekilde tasarlanan ve monte edilen bir asansör.

 

3.Son muayene

Asansör monte edilen tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, asansörün piyasaya arzından önce Ek-1’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunun kontrol edilmesi için son muayenesini yapar.

     3.1. Asansör monte eden, asansörün son muayenesi için seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapar ve aşağıdaki belgeleri sağlar.

– Monte edilen tam planı
– Son muayene için gerekli olan plan ve şemalar, özellikle kontrol devre şemaları.
– Ek-1 madde 6.2.’de yer alan el kitapçığının bir nüshası.
– Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

Onaylanmış kuruluş, asansörün uygunluğunu doğrulamak için gerekli olmayan ayrıntılı planları veya bilgileri talep etmeyebilir.

İlgili uyumlaştırılmış standartlarda yer alan uygun muayene ve deney veya eşdeğer deney, asansörün Ek-1’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kontrol edilmesi için gerçekleştirilir.

     3.2. Muayene aşağıdakilerden en az birini içerir:
a) Ek-IV’ün Bölüm B’sine göre AB tip inceleme belgesinde açıklanan onaylı tipe uygun olduğunun kontrol edilmesi için asansörün bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen belgelerinin incelenmesi.
b) Ek-XI uyarınca onaylı kalite sistemine ve uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun olmaması durumunda AB tasarım inceleme belgesine uygun şekilde tasarlanan ve monte edilen asansörün kontrol edilmesi için bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen belgelerin incelenmesi.

     3.3. Asgari yapılması gereken asansör testleri şunlardır:
a) Asansörün boş ve tam yüklü çalıştırılarak güvenlik aksamlarının çalışmasının ve montajının doğru yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması (son durdurucular, kilit mekanizması gibi)
b) Asansörün boş ve tam yüklü çalıştırılarak güvenlik aksamlarının işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolünün sağlanması,
c) Nominal yükün 1,25 katına eşit miktardaki yük ile statik test yapılması. Nominal yük, Ek 1 madde 5’teki tanımlamaya uygun seçilir.

Tüm testlerden sonra onaylanmış kuruluş, asansörün kullanımdan doğan zararın, değişimin ve bozulmanın olup olmadığını kontrol eder.

 

4. Asansör, Ek-1’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş bu yönetmeliğin 21. ve 22. Maddelerine göre “CE” işaretinin yanına kendi kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar ve muayene ile testin yapıldığını ifade eden son muayene belgesini düzenler. Onaylanmış kuruluş, bu belgedeki bilgileri Ek-1’in 6.2. maddesinde yer alan kayıt defterinin ilgili sayfasına işler.

Onaylanmış kuruluş, son muayene belgesi düzenlemeyi reddederse, ret nedenlerini, ayrıntılarını ve alınması gereken düzeltici önlemleri belirtir. Asansörü monte eden son muayene için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvuru yapar.

 

5. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

     5.1. Asansör monte eden, bu Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayan her asansörün kabinde “CE” işaretini ve bu ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında, her asansör kabinine “CE”işaretine bitişik şekilde onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını iliştirir.

     5.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının ve son muayene belgesinin bir kopyasını asansörün piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası talep üzerine yetkililere sağlanır.

 

6. Komisyon ve üye ülkeler talep üzerine son muayene belgesinin bir kopyasını temin edebilir.

 

7. Bu ekin 3.1. ve 5. Maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Asansör Son Kontrol Eğitimi - Telefon

Hemen Arayın
Femko Periyodik Muayene